วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วัดดอนกอกราษฎร์บำรุง  ตั้งอยู่ที่บ้านดอนกอก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงค์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๙๙ ตารางวา  อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ กุฏิสงฆ์ ๑ หลัง วิหารกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖
วัดดอนกอกราษฎร์บำรุง  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้รับพระพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนามคือ รูปที่ ๑ พระหนู สิทฺธิญาโน รูปที่ ๒ พระครูวิมลจันทสาร รูปที่ ๓ พระเคน จนฺทวํโส รูปที่ ๔ พระปัด ธมฺมโชโต รูปที่ ๕ พระบุญถม ถาวโร รูปที่ ๖ พระพรมมา วิริยธมฺโม รูปที่ ๗ พระทองเสาร์ เตชปุญฺโญ ตั้งแต่ ๒๕๓๔ เป็นต้นมาข้อมูลจาก...ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๓  กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ  พิมพ์ครั้งที่๑
พ.ศ.๒๕๓๗ พิมพ์ที่โรงพิมพ์การศาสนากรุงเทพฯ  หน้า